Жылдық қаржы есептілігі

2023 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 24.05.2024 жылғы № 10/24 шешімімен 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 2 266,21 (екі мың екі жүз алпыс алты теңге 21 тиын) мөлшерінде белгіленді.
Дивидендтер төлеуге бағытталған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 9 983 023 479,63 (тоғыз миллиард тоғыз жүз сексен үш миллион жиырма үш мың төрт жүз жетпіс тоғыз теңге 63 тиын);
- Артықшылықты акциялар бойынша 600 152 720,37 (алты жүз миллион жүз елу екі мың жеті жүз жиырма теңге 37 тиын).

2022 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 25.05.2023 жылғы № 5/23 шешімімен 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 1 551,38 (бір мың бес жүз елу бір теңге 38 тиын) мөлшерінде белгіленді.
Дивидендтер төлеуге бағытталған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 6 834 100 350,99 (алты миллиард сегіз жүз отыз төрт миллион жүз мың үш жүз елу теңге 99 тиын);
- Артықшылықты акциялар бойынша 410 847 868,41 (төрт жүз он миллион сегіз жүз қырық жеті мың сегіз жүз алпыс сегіз теңге 41 тиын).

2021 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 27.05.2022 жылғы 4/22 шешімімен 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 869,75 (сегіз жүз алпыс тоғыз теңге 75 тиын) мөлшерінде белгіленді.
Дивидендтер төлеуге бағытталған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 3 831 399 561, 50 (үш миллиард сегіз жүз отыз бір миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың бес жүз алпыс бір теңге 50 тиын);
- Артықшылықты акциялар бойынша 230 333 513,12 (екі жүз отыз миллион үш жүз отыз үш мың бес жүз он үш теңге 12 тиын) теңге.

2020 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері

"Қазатомөнеркәсіп "Ұлттық атом компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің 5/21 20.05.2021 жылғы шешімімен 2020 жылғы қызмет қорытындысы бойынша "ҮМЗ" АҚ-ның бір жай акциясына 1 561,00 (бір мың бес жүз алпыс бір) теңге мөлшерінде дивиденд мөлшері айқындалды.
Дивидендтер төлеуге бағытталған сома:
-"Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жай акциялары бойынша 3 798 711 258 теңге 19 тиын (үш миллиард жеті жүз тоқсан сегіз миллион жеті жүз он бір мың екі жүз елу сегіз теңге 19 тиын)
- Артықшылықты акциялар бойынша 413 380 741 теңге 81 тиын (төрт жүз он үш миллион үш жүз сексен мың жеті жүз қырық бір теңге 81 тиын).

2019 жылы бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 29.05.2020 ж. 7/20 шешімімен 2019 жылға қызметтің қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына 1 211,00 (бір мың екі жүз он бір) теңге 00 тиын мөлшерінде дивиденд мөлшері белгіленді.
Дивидендтерді төлеуге бағытталған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 2 946 490 986  (екі миллиард тоғыз жүз қырық алты миллион төрт жүз тоқсан мың тоғыз жүз сексен алты) теңге 04 тиын»;
- артықшылықты акциялар бойынша 320 641 013 (үш жүз жиырма миллион алты жүз қырық бір мың он үш) теңге 96 тиын».

2018 жылы бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 30.04.2019 ж. №5/19 шешімімен 2018 жылға қызметтің қорытындысы бойынша "ҮМЗ" АҚ-ның бір қарапайым акциясына 123,35 (жүз жиырма үш) теңге 35 тиын мөлшерінде дивиденд мөлшері белгіленді.
Дивидендтерді төлеуге бағытталған сома:
«Казатомпром» ҰАК» АҚ қарапайым акциялары бойынша  300 183 600 (үш жүз миллион жүз сексен үш мың алты жүз) теңге;
артықшылықты акциялар бойынша 52 965 400 (елу екі миллион тоғыз жүз алпыс бес мың төрт жүз) теңге».

2017 жылы бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 15.06.2018 ж. №133 шешімімен 2017 жылға қызметтің қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына 158,65 (жүз елу сегіз) теңге 65 тиын мөлшерінде дивиденд мөлшері белгіленді.
Дивидендтерді төлеуге бағытталған сома:
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 386 099 000 (үш жүз сексен алты миллион тоқсан тоғыз мың) теңге»;
- артықшылықты акциялар бойынша 52 965 000 (елу екі миллион тоғыз жүз алпыс бес мың) теңге».

2016 жылы бекітілген дивидендтердің мөлшері

«Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 13.07.2017 ж. №16/17 шешімімен 2016 жылға қызметтің қорытындысы бойынша «ҮМЗ» АҚ-ның бір қарапайым акциясына 905,86 (тоғыз жүз бес) теңге 86 тиын мөлшерінде дивиденд мөлшері белгіленді.
Дивидендтерді төлеуге бағытталған сома:
«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ жай акциялары бойынша 2 204 496 000 (екі миллиард екі жүз төрт миллион төрт жүз тоқсан алты мың) теңге»;
- артықшылықты акциялар бойынша 239 896 000 (екі жүз отыз тоғыз миллион сегіз жүз тоқсан алты мың) теңге».

 

kn 2013 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері
kn 2014 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері
kn 2015 жылға бекітілген дивидендтердің мөлшері