Тәуекелдерді басқару

Қоғамның тұрақты үздіксіз дамуын қамтамасыз ету, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу мақсатында қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесі (ТБЖ) енгізілді және табысты жұмыс істейді.

ТБЖ мақсаты тәуекелдерді, қатерлерді және мүмкіндіктерді басқарудың тиімділігін арттыру болып табылады, бұл қоғамды капиталдандыруды ұлғайту процесіне ықпал етуі тиіс. Қоғамның даму стратегиясына сәйкес ТБЖ алдына мынадай мақсаттар қояды:

Қоғамда тәуекелдерді басқару Саясаты қабылданды, ол тәуекелдерді басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, негізгі принциптерін белгілейді және қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысушылардың ұйымдық құрылымы мен функцияларын анықтайды.

Қоғамның Тәуекелдерін басқару бойынша жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

Есептілікті ұсыну тәртібі мен нысандарын қоса алғанда, тәуекелдерді басқару процесінің әдістері мен рәсімдерінің сипаттамасы, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар және осы процестің басқа да құрамдас бөліктері белгіленген тәртіппен бекітілген тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарда регламенттелген.