Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік

Шоғырландырылған бухгалтерлік баланс 2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайы бойынша

мың теңге

Атауы  Жол коды Есепті кезеңнің соңында Есепті кезеңнің басында
Активтер
I. Қысқа мерзімді активтер      
Ақша қаражаты және онығң эквиваленттері 010 6 751 184 6 034 709
Сатуға арналған қолда бар қаржылық активтер 011 0 0
Туынды қаржы аспаптары 012 0 0
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 013 0 0
Өтеуге дейін ұсталған қаржылық активтер  014 0 0
Басқа қысқа мерзімді қаржы активтері 015 7 833 556 11 184 909
Қысқа мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек 016 7 531 484 6 346 116
Ағымдағы табыс салығы 017 37 258 205 000
Қорлар 018 15 794 309 17 071 179
Басқа қысқа мерзімді активтер  019 850 311 1 013 095
Жиыны қысқа мерзімді активтер (жолдар сомасы 010-нан 019-бен қоса) 100 38 798 102 41 855 008
Сатуға арналған активтер (немесе шығып кеткен топтар)  101 0 0
II. Ұзақ мерзімді активтер   . .
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтері  110 0 0
Туынды қаржы аспаптары 111 0 0
Пайда мен шығын арқылы әділ құны бойынша есепке алынған қаржы активтері 112 0 0
Өтеуге дейін ұсталған қаржы активтері 113 0 0
Басқа ұзақ мерзімді активтер 114 0 15 000
Ұзақ мерзімді сауда және басқа дебиторлық берешек  115 0 0
Үлестік қатысу әдісімен есепке алынған инвестициялар 116 8 353 356 6 343 208
Инвестициялық мүлік 117 0 0
Негізгі құрал 118 19 669 612 20 403 955
Биологиялық активтер 119 0 0
Барлау және бағалау активтері 120 387 667 406 741
Материалдық емес активтер  121 524 425 580 455
Кейінге қалдырылған салық активтері 122 30 118 43 831
Басқа ұзақ мерзімді активтер 123 8 042 637 7 784 751
Жиыны ұзақ мерзімді активтер (жолдар сомасы 110-нан бастап 123-пен қоса) 200 37 007 815 35 577 941
Баланс (100 жол + 101 жол + 200 жол)   75 805 917 77 432 949
Міндеттемелер және капитал 
III. Қысқа мерзімді міндеттер . . .
Займдар 210 0 0
Туынды қаржы аспаптары 211 0 0
Басқа қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері   212 0 0
Қысқа мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек  213 1 843 709 1 773 990
Қысқа мерзімді резервтер  214 424 724 715 590
Табыс салық бойынша ағымдағы салық міндеттемелері   215 0 0
Қызметкерлерге сыйақы 216 536 589 522 873
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер  217 704 622 1 063 416
Жиыны қысқа мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 210-нан 217-мен қоса) 300 3 509 644 4 075 869
Сатуға арналған шығып кеткен топтардың міндеттемелері  301 0 0
IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер  . . .
Займдар 310 0 0
Туынды қаржы аспаптары 311 0 0
Басқа ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 312 0 0
Ұзақ мерзімді сауда және басқа кредиторлық берешек  313 0 0
Ұзақ мерзімді резервтер  314 2 748 657 3 133 206
Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер  315 1 647 245 1 488 237
Басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер  316 1 127 258 1 000 733
Жиыны ұзақ мерзімді міндеттемелер (жолдар сомасы 310-нан 316-мен қоса)  400 5 523 160 5 622 176
V. Капитал . . .
Жарғылық (акционерлік )капитал 410 2 755 985 2 755 985
Эмиссиялық табыс  411 0 0
Сатылып алынған меншік үлестік аспаптар  412 0 0
Резервтер 413 147 462 128 556
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын) 414 63 869 666 64 850 363
Аналық ұйымның меншік иелеріне жатқызылған капитал жиыны (жолдар сомасы 410-нан бастап 414-пен қоса) 420 66 773 113 67 734 904
Бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі  421 0 0
Барлығы капитал ( 420 жол +/- 421 жол) 500 66 773 113 67 734 904
Баланс (300 жол + 301 жол + 400 жол + жол 500)   75 805 917 77 432 949

 

Пайда мен шығын туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Көрсеткіштер атауы Жол коды  Есепті кезең үшін  Алдыңғы кезең үшін 
Түскен ақша 010                37 483 584 38 977 206
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны  011                28 946 380 25 740 350
Жалпы пайда (жол 010 - жол 011) 012                 8 537 204 13 236 856
Өткізу бойынша шығындар 013                 1 087 459 1 101 282
Әкімшілік шығындар 014                 2 847 020   3 126 434
Басқа шығындар 015 0 0
Басқа табыстар 016 0 0
Жиыны операциялық пайды (шығын) (+/- жол 012-ден 016-мен қоса) 020                 4 602 725   9 009 140
Қаржыландыру бойынша табыс 021                    311 081 427 250
Қаржыландыру бойынша шығыстар  022                    336 160 553 291
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) ұйым үлесі  023                   (111 490)   (6 690)
Басқа операциялық емес табыстар  024                    600 685 651 571
Басқа операциялық емес шығыстар  025                 2 240 659 870 169
Салық салғанға дейінгі пайда (шығын) (+/- жолдар 020-дан 025-пен қоса) 100                 2 826 182 8 657 811
Табыс салық бойынша шығыстар  101                 1 362 637 2 001 168
Жалғасқан әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын) ( 100 жол - 101 жол) 200                 1 463 545 6 656 643
Тоқтатылған әрекеттен түсетін салық салғаннан кейінгі пайда (шығын)  201 0 0
Келесіге жатқызылған жылғы пайда (200 жол + 201 жол): 300                 1 463 545 6 656 643
аналық ұйым меншік иелері                    1 463 545   6 639 226
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі     17 417
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 410-нан 420-мен қоса): 400 (33 909) 32 018
оның ішінде: . . .
Негізгі құралдарды қайта бағалау 410 0 0
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау  411 0 0
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  412 (1 629) 670
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 413                     (51 186) 234 061
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  414 0 0
Ақша қаражатын хеджирлеу  415 0 0
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  416                      18 906                               (202 713)
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 417 0 0
Басқа жиынтық пайданың басқа компоненттері 418 0 0
Пайда (шығын) құрамындағы реклассификациядағы түзету 419 0 0
Басқа жиынтық пайда компоненттерінің салық әсері 420 0 0
Жалпы жиынтық пайды (300 жол + 400 жол) 500                 1 429 636                             6 688 661
Келесілерге жататын жалпы жиынтық пайда: . . .
аналық ұйым меншік иелеріне  .                 1 429 636                             6 671 244
бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі  . 0 17 417
Акцияға пайда: .600 . .
оның ішінде: . . .
Акцияға базалық пайда: . . .
Жалғасқан әрекеттен  . 0,601 2,728
тоқтатылған әрекеттен . . .
Акциялар санына бөлінген пайда: . . .
жалғасқан әрекеттен  . . .
тоқтатылған әрекеттен . . .

 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 2017 ж. 31 желтоқсан жағдайы бойынша (тікелей әдіс) Ұйымның атауы

мың теңге

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЫ Жол коды Есепті кезең үшін Өткен кезең үшін 
I. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
1. Барлығы түскендері, 010 40 357 805 43 554 623
       оның ішінде:
               тауарлар мен қызметтер өткізу 011 37 687 173 40 487 565
               басқа түскен ақша 012 . .
               сатып алушылардан, тапсырысшылардан аланған алғытөлемдер 013 259 440 636 691
               сақтандыру шарттары бойынша түскендер 014 . .
               алынған сыйақылар 015 260 535 411 444
               басқа түсімдер 016 2 150 657 2 018 923
2. Барлығы шығып кеткендер, 020 37 583 269 36 539 480
       оның ішінде:
              жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төлемдер 021 19 721 505 20 130 418
              жеткізушілерге тауарлар мен қызметтер үшін төленген алғытөлемдер 022 1 198 967 749 326
              еңбекті төлеу бойынша төлемдер 023 8 400 806 7 441 127
              сыйақы төлеу  024 . .
              сақтандыру шарттары бойынша төлемдер 025 . .
              табыс салық және бюджетке басқа төлемдер 026 4 432 403 5 578 076
              басқа төлемдер  027 3 829 588 2 640 533
3. Операциялық әрекеттер нәтижесі (010 жол-020 жол) 030 2 774 536 7 015 143
II. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1. Барлығы түсімдер, 040 12 110 370 8 846 349
оның ішінде: . . .
негізгі құралдарды өткізу  041 617 657 .
материалдық емес активтерді өткізу 042 0 .
басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу 043 0 .
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін өткізу  044 0 57 939
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын өткізу 045 0 .
еншілес ұйымдарды бақылауды жоғалтулдағы өтеулер  046 0 95 841
басқа қаржылық активтерді өткізу 047 11 193 325 8 435 743
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 048 0 .
дивидендтер алу 049 45 756 149 021
алынған сыйақылар  050 0 .
басқа түсімдер 051 253 632 107 805
2. Барлығы шығып кеткені, 060 11 796 132 12892418
оның ішінде:
негізгі құралдар сатып алу 061 523 854 425 784
материалдық емес активтер алу 062 . .
басқа ұзақ мерзімді активтер алу 063 1 417 653 908 978
басқа ұйымдардың (еншілестерден өзге) үлестік аспаптарын және бірлескен кәсікершіліктегі қатысу үлесін сатып алу  064 2 169 023 3 362 006
басқа ұйымдардың қарыздық аспаптарын сатып алу  065 0 .
еншілес ұйымдарды бақылауды сатып алу 066 0 .
басқа қаржылық активтерін сатып алу 067 7 340 516 8 037 720
займдар беру 068 334 690 .
фьючерсті және форвардты контрактілер, опциондар және своптар 069 0 .
ассоцияланған және еншілес ұйымдарға инвестиция 070 0 .
басқа төлемдер  071 10 396 157 930
3. Инвестициялық әрекет нәтижесі (040 жол-060 жол) 080 314 238 (4 046 069)
III. ҚАРЖЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕН БОЛАТЫН АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1. Барлығы түскендері 090 0 0
оның ішінде:
акциялар мен басқа қаржы аспаптары эмиссиясы 091 0 .
займдар алу 092 0 .
алынған сыйақылар 093 0 .
басқа түсімдер 094 0 .
2. Барлығы шығып кеткені, 100 2 204 496 2 944 504
оның ішінде  . . .
займдарды өтеу 101 . .
сыйақы төлеу  102 0 .
дивидендтер төлеу 103 2 204 496 2 944 504
ұйым акциялары бойынша меншік иелеріне төлемдер 104 0 .
басқы шығып кетулер 105 . .
3.Қаржы әрекетінің нәтижесі (090 жол-100 жол) 110 (2 204 496) (2 944 504)
4. Валюта айырбастау курсының теңгеге әсері 120 (167 803)   (399 863)
ЖИЫНЫ: Ақшаның көбеюі(+)/азаюы(-) (030 жол+-080 жол+-110 жол) 130 716 475 24 570
Есепті кезеңнің басындағы ақша 140 6 034 709 6 410 002
Есепті кезеңнің соңындағы ақша 150 6 751 184 6 034 709

 

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп беру 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін

мың теңге

Компоненттер атауы жол коды  Аналық ұйым капиталы  Бақыл-анбайтын меншік иеле- рінің үлесі Жиыны капитал
Жарғылық (акционлік) капитал Эмиссиялық табыс Сатылып алынған меншік үлестік аспаптаринструменты Резервтер Таратыл-маған пайда 
Өткен жылғы 1 қаңтардағы сальдо  010              2 755 985             -                      -          331 269        61 188 370                (17 417)       64 258 207
Есеп алу саясатындағы өзгеріс  011   . . . . .                      -
Қайта саналған сальдо ( 010 жол +/- 011 жол) 100              2 755 985             -                      -          331 269        61 188 370                (17 417)       64 258 207
Жалпы жиынтық пайды, барлығы (210 жол + 220 жол): 200                           -             -                      -        (202 713)          6 873 957                  17 417         6 688 661
Бір жылғы пайда (шығын)  210                  6 639 226                  17 417         6 656 643
Басқа жиынтық пайды, барлығы (жолдар сомасы 221-ден 229-бен қоса): 220                           -             -                      -        (202 713) 234 731                          -             32 018
оның ішінде: . . . . . . . .
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 221 . . . . . .                      -
Негізгі құралды қайта бағалаудан амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  222 . . . . . .                      -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін бағалау (салық әсері шегерілген) 223 . . . . . .                      -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  224 . . . . 670 .                  670
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 225 . . . .   234 061 .           234 061
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  226 . . . . . .                      -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 227 . . . . . .                      -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  228 . . . (202 713) . .          (202 713)
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 229 . . . . . .                      -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 310-нан 318-бен қоса): 300                           -             -                      -                    -         (3 211 964)                          -       (3 211 964)
оның ішінде: . . . . . . . .
Қызметкерлерге акция сыйлау: 310                           -             -                      -                    -                       -                          -                      -
оның ішінде: . . . . . . . .
қызметкерлер қызметінің құны . . . . . . .                      -
қызметкерлерге акцилар сыйлау схемасы бойынша акциялар шығару  . . . . . . .                      -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда  . . . . . . .                      -
Меншік иелерінің жарналары 311 . . . . . .                      -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 312 . . . . . .                      -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  313 . . . . . .                      -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 314 . . . . . .                      -
Дивидендтер төлеу 315 . . . .         (3 211 964) .       (3 211 964)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 316 . . . . . .                      -
Меншік иелерімен басқа операциялар 317 . . . . . .                      -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 318 . . . . . .                      -
Басқа операциялар 319 . . . . . .                      -
Есепті кезеңнің 1 қаңтарындағы сальдо (жол 100 + жол 200 + жол 300+жол 319) 400              2 755 985             -                      -          128 556        64 850 363                          -       67 734 904
Есепке алу саясатындағы өзгерістер  401 . . . . . .                      -
Қайта саналған сальдо ( 400 жол +/- 401 жол) 500              2 755 985             -                      -          128 556        64 850 363                          -       67 734 904
Жалпы жиынтық пайда, барлығы (610 жол + 620 жол) 600                           -             -                      -           18 906          1 410 730                          -         1 429 636
Бір жылдағы пайда (шығын) 610 . . . .          1 463 545           1 463 545
Басқа жиынтық пайда, барлығы (жолдар сомасы 621-ден 629-бен қоса): 620                           -             -                      -           18 906             (52 815)                          -            (33 909)
оның ішінде: . . . . . . .  
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан түскен өсім (салық әсері шегерілген) 621 . . . . . .                      -
Негізгі құралдарды қайта бағалаудан болған амортизацияны аудару (салық әсері шегерілген)  622 . . . . . .                      -
Сатуға арналған қолда бар қаржы активтерін қайта бағалау (салық әсері шегерілген)  623 . . . . . .                      -
Үлестік қатысу әдісі бойынша саналған ассоциациялық ұйымдар мен бірлескен әрекеттердің басқа жиынтық пайдасындағы (шығынындағы) үлесі  624 . . . .               (1 629) .             (1 629)
Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлы пайда (шығыс) 625 . . . .             (51 186) .            (51 186)
Еншілес ұйымдардың мерзімі кейіндетілген салығына салынатын табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгеріс әсері  626 . . . . . .                      -
Ақша ағынын хеджирлеу (салық әсері шегерілген) 627 . . . . . .                      -
Шет елдік ұйымдарға инвестициялау бойынша курстық айырмашылық  628 . . .           18 906 . .             18 906
Шет елдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу 629 . . . . . .                      -
Меншік иелерімен операциялар, барлығы (жолдар сомасы 710-нан 718--бен қоса): 700                           -             -                      -                    -         (2 391 427)                          -       (2 391 427)
оның ішінде: . . . . . . .  
Қызметкерлерге акция сыйлау: 710                           -             -                      -                    -                       -                          -                      -
оның ішінде: . . . . . . .                      -
қызметкерлер қызметінің құны . . . . . . .                      -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасы бойынша акция шығару . . . . . . .                      -
қызметкерлерге акция сыйлау схемасына қатысты салықтық пайда  . . . . . . .                      -
меншік иелерінің жарналары  711 . . . . . .                      -
Меншік үлестік аспаптар шығару (акциялар) 712 . . . . . .                      -
Бизнестің бірігуіне байланысты үлестік аспаптар шығару  713 . . . . . .                      -
Конвертацияланатын аспаптардың үлестік компоненті (салық әсері шегерілген) 714 . . . . . .                      -
Дивидендтер төлеу 715 . . . .         (2 391 427) .       (2 391 427)
Меншік иелерінің пайдасына басқа да таратып бөлулер 716 . . . . . .                      -
Меншік иелерімен басқа операциялар 717 . . . . . .                      -
Бақылаудың жоғалуына әкеп соқтырмаған еншілес ұйымдардағы қатысу үлесінің өзгеруі 718 . . . . . .                      -
Басқа операциялар 719 . . . . . .                      -
Есепті кезеңнің 31 желтоқсанындағы сальдо (жол 500 + жол 600 + жол 700+жол 719) 800              2 755 985             -                      -          147 462        63 869 666                          -       66 773 113

 

 

Бет өзгертілді: 14-05-2019